zobacz Zarządzanie zasobami ludzkimi - kadry i płace studia podyplomowe Poznań już dziś hr business partner studia podyplomowe human resources

Inżynieria środowiska jest również jednym z kierunków, które właściwie od początku istnienia programu kierunków zamawianych, są zaliczane do tego programu przez polskie uczelnie.

Inżynieria środowiska to dyscyplina naukowa, która w oparciu o nauki techniczne, przyrodnicze, prawne i ekonomiczne tworzy podstawy do racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, ale również prognozowania, oceny, zapobiegania i naprawy skutków oddziaływania człowieka na środowisko.

Badania naukowe z zakresu tej dziedziny dotyczą zanieczyszczenia i przekształcenia środowiska przyrodniczego, jak również opracowywania metod i rozwiązań techniczno-organizacyjnych jego ochrony.

Inżynieria środowiska uczy zatem, w jaki sposób za pomocą działań technicznych można ograniczyć negatywne skutki procesów gospodarczych i przemysłowych oraz urbanizacji na środowisko przyrodnicze.

Student inżynierii środowiska nabywa umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska.

Absolwent studiów powinien być przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.

Absolwenci inżynierii środowiska są przygotowani do pracy w instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska, ośrodkach badawczych, firmach konsultingowych, przemyśle czy instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem.

studia magisterskie brand manager studia